Toegankelijkheidsverklaring

SVK Meetjesland streeft ernaar haar website toegankelijk te maken. We volgen daarbij de nationale wetgeving (het Bestuursdecreet) die zorgde voor de omzetting van de Europese Richtlijn 2016/2102 over toegankelijkheid van 26 oktober 2016.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op www.svkmeetjesland.be

Nalevingsstatus

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) bevat de standaarden op het vlak van toegankelijkheidsvereisten voor mensen met een beperking. De Europese en Belgische regelgeving legt ons WCAG 2.1 niveau AA op. 

•    Deze website voldoet gedeeltelijk of volledig aan WCAG 2.1 niveau AA.
 

Niet-toegankelijke inhoud

[alleen opnemen als website gedeeltelijk of niet voldoet]

Wij doen ons best om de hele website en alle documenten toegankelijk te maken voor iedereen. Toch zijn we daar niet helemaal in geslaagd. Hieronder vind je een opsomming van de nog bestaande problemen en mogelijke oplossingen. Als je nog iets vindt dat niet toegankelijk is en hieronder niet vermeld is horen wij het graag van je. 

[Inhoud kan niet voldoen door drie redenen. Kies de redenen eruit die voor uw organisatie van toepassing zijn:
1.    niet-naleving van de nationale wetgeving
2.    onevenredige last
=Als jouw organisatie tijdelijk de vrijstelling kan inroepen, op grond van onevenredige last, in de zin van artikel 5 van Richtlijn (EU) 2016/2102 .
3.    de inhoud valt buiten de werkingssfeer van de toepasselijke wetgeving
Som de pagina’s/delen of documenten op die niet toegankelijk zijn. Sorteer ze eventueel onder een tussentitel per reden. Bij onredelijke last vertelt u welke vrijstellingen u heeft.]

[Vermeld toegankelijke alternatieven, als die van toepassing zijn:
bijvoorbeeld: het organogram of een infografiek is niet toegankelijk, maar u biedt een uitgeschreven tekstversie aan].

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

We stelden deze toegankelijkheidsverklaring op op 20/11/2019. We pasten deze toegankelijkheidsverklaring het laatst aan op 20/11/2019.

[Geef aan welke methode u gebruikte bij de opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring (zie artikel 3, lid 1, van Uitvoeringbesluit (EU) 2018/1523 van de Commissie). Beschrijf bijvoorbeeld of u een screening liet uitvoeren, en door welke externe partij dan, of u een label hebt, …
Voorbeeldzin: Partner xxx controleerde de toegankelijkheid van onze website via een externe audit.]

Feedback en contactgegevens

Wij verwelkomen jouw feedback op onze inspanningen om onze website meer toegankelijk te maken. Je kan contact met ons opnemen via info@svkmeetjesland.be of via onze contactpagina. Wij streven ernaar je een eerste antwoord te sturen binnen 20 werkdagen.  

Handhavingsprocedure

Ben je niet tevreden van de manier waarop we jouw feedback of klacht over webtoegankelijkheid behandelden, dan kan je jou richten tot de Vlaamse Ombudsdienst.

Je bereikt hen:
•    per post op: Vlaamse Ombudsdienst, Vlaams ombudsman, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel
•    via e-mail: klachten@vlaamseombudsdienst.be
•    via telefoon 02 552 48 48 of het gratis nummer 1700

[Facultatieve inhoud
De volgende facultatieve inhoud kunt u toevoegen aan de toegankelijkheidsverklaring, als dat voor uw organisatie nuttig is:
1.    een toelichting over het streven van uw organisatie naar digitale toegankelijkheid, bijvoorbeeld:
o    de intentie om tot een hoger niveau van toegankelijkheid te komen dan wettelijk vereist;
o    de corrigerende maatregelen die je neemt om de niet-toegankelijkheid van inhoud van websites en mobiele applicaties te verhelpen, met een tijdschema voor de uitvoering van deze maatregelen
2.    formele goedkeuring (op bestuurlijk of politiek niveau) van de toegankelijkheidsverklaring;
3.    de datum van publicatie van de website en/of de mobiele applicatie
4.    de datum van de laatste actualisering van de website en/of de mobiele applicatie na een grondige herziening van de inhoud daarvan
5.    een link naar een evaluatieverslag als de nalevingsstatus van de website of de mobiele toepassing “voldoet volledig aan de eisen”
6.    aanvullende telefonische ondersteuning voor gehandicapten en gebruikersondersteuning voor hulptechnologie (bv. voorleessoftware die u online aanbiedt)
7.    eventuele andere passend geachte inhoud.]

Copyright 2021 by DotNetNuke Corporation